Over de stichting

De Stichting Hulp aan de Filippijnen is in 1996 opgericht naar aanleiding van een aantal werkbezoeken van SVD-missionarissen aan de Filippijnen. De omstandigheden speciaal onder de jongeren op het platteland, die geen kans hebben om een vak te leren of verder te komen dan een paar jaar basisonderwijs, gaf aanleiding om de Stichting Hulp aan de Filippijnen op te richten. 

Doel van de stichting
foto2Het doel van de stichting is het verlenen van studiebeurzen, financiële of materiële hulp aan kansarme kinderen om hen op deze wijze te steunen bij een schoolopleiding en zodoende ook de -toekomstige- gezinnen een betere maatschappelijke uitgangspositie te verschaffen.

Voor de dorpen is een bank van lening in natura opgezet, waar bewoners na het mislukken van de oogst (veelal door overstromingen) zaaigoed kunnen verkrijgen om na de nieuwe oogst de rente in natura weer beschikbaar te stellen voor slechte tijden.

Incidenteel wordt een subsidie verleend voor collectieve investeringen, zoals de aankoop van ossen voor bewerking van de velden of landbouwgereedschappen.

Controle en werkwijze
Het geheel staat onder controle van de aldaar werkende missionarissen SVD in samenspraak met de dorpsraden. Door de stichting mogen geen kosten in rekening worden gebracht, zodat giften/donaties geheel worden aangewend voor daadwerkelijke hulp.

De kring van begunstigers wordt in hoofdzaak gevormd door familie, vrienden en kennissen. De stichting is in fiscaal opzicht erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

foto16ANBI-geregistreerd 
Ter aanvulling op bovenstaande dient de stichting vanwege ANBI-regelgeving de volgende gegevens te publiceren:

•RSIN/fiscaal nummer: NL805252526B01
•Contactgegevens: info@stichtingfilippijnen.nl
•Bestuurssamenstelling:
– prof. mr. P. van Dijk te Bilthoven (voorzitter)
– J.M. Kraaijeveld MSc te Voorburg (penningmeester, secretaris)
– pater Jac. van Dijk, SVD te Teteringen (adviseur)
• Beleidsplan: zie boven onder ‘doel van de stichting’ en ‘controle en werkwijze’.
• Beloningsbeleid: de bestuursleden voeren activiteiten volledig onbezoldigd uit.
• Doelstelling: zie boven onder ‘doel van de stichting’.
• Verslag uitgeoefende activiteiten: zie homepage en de pagina ‘Over de Filippijnen’.
• Financiële verantwoording:
financieel verslag 2016
– financieel verslag 2015
financieel verslag 2014
• De laatste bestuursvergadering was in juni 2020, waarin het financieel verslag over 2019 is goedgekeurd. Dit verslag wordt op korte termijn op de website gepubliceerd.